Ôn tập phần làm văn


Câu 1: Các kiểu loại văn bản đã được học ở THPTa) Tự sự: Trình bày các sự việc (sự kiện) có quan hệ nhân quả dẫn đến kết cục nhằm biểu hiện con người, đời sống, tư tưởng, thái...