Ôn tập phần Tập làm văn – Ngữ văn 8 tập 2


Câu 1: Văn bản cần phải có sự thống nhất vì nếu không có sự thống nhất văn bản sẽ bị phân tán, không tập trung vào được vấn đề chính hoặc lạc sang vấn đề khác trong khi triển khai...
Lời giải chi tiết1. Vì sao một văn bản cần có tính thống nhất? Tính thống nhất của văn bản thể hiện ở những mặt nào?Trả lời: -  Một văn bản nghĩa là một tác phẩm, một đơn vị ngôn từ...