Ôn tập văn học dân gian Việt Nam


I. NỘI DUNG ÔN TẬP1. Các đặc tr­ưng của văn học dân gian:- Tính truyền miệng : Các tác phẩm văn học dân gian đều gắn với quá trình diễn xư­ớng. Đặc điểm này thể hiện rất rõ trong ca dao- Tính tập...
Lời giải chi tiếtKIẾN THỨC CƠ BẢNI. PHẦN ÔN TẬP1. Định nghĩa, đặc trưng cơ bản của văn học dân giana. Định nghĩa văn học dân gian: Văn học dân gian là những tác do nhân dân sáng tạo trong quá...