Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (tiếp theo)


Đề bài1. Mỗi ô sau ứng với cách đọc nào?2.a) Viết các số 842, 965, 477, 618, 593, 404 theo mẫu:     842 = 800 + 40 + 2b) Viết theo mẫu:300 + 60 + 9 = 369800 + 90...