Ôn tập về phép cộng và phép trừ – Phần 4 – Toán 2


Đề bài1. Tính nhẩm:9 + 7 =                 8 + 4 =                   6 + 5 =                ...