Phân nhóm nghiên cứu về địa lí tỉnh hoặc thành phố


  - Trong một lớp nên chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm tìm hiểu một chủ đề sao cho bao quát hết các nội dung cần nghiên cứu về địa lí tỉnh hoặc thành phố.- Gợi ý các chủ đề nghiên cứu về địa lí tỉnh hoặc thành phố.+ Chủ đề...

  – Trong một lớp nên chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm tìm hiểu một chủ đề sao cho bao quát hết các nội dung cần nghiên cứu về địa lí tỉnh hoặc thành phố.

  – Gợi ý các chủ đề nghiên cứu về địa lí tỉnh hoặc thành phố.

  + Chủ đề 1: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính.

  + Chủ đề 2: Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của tỉnh hoặc thành phố.

  + Chủ đề 3: Đặc điểm dân cư và lao động của tỉnh hoặc thành phố.

  + Chủ đề 5: Địa lí một số ngành kinh tế chính.