Phép chia


Đề bài1. Cho phép nhân, viết hai phép chia (theo mẫu): a) 3 x 5 = 15b) 4 x 3 = 12c) 2 x 5 = 102. Tính:a)                          ...