Phép cộng có tổng bằng 10


Đề bài1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:9 +... = 10         8 +... = 10       7 +... = 10        5 +... = 101 +... = 10      ...