Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000


Đề bài1. Tính:2. Đặt tính rồi tính:a) 832 + 152                             257 + 321b) 641 + 307                    ...