Phép nhân


Đề bài1. Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân (theo mẫu):Mẫu: 4 + 4 = 8;  4 x 2 = 85 + 5 + 5 = 153 + 3 + 3 + 3 = 122. Viết phép nhân...