Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000


Đề bài1. Tính:2. Đặt tính rồi tính:548 - 312 ;           732 - 201 ;           592 - 222 ;            395 - 233. Tính nhẩm (theo mẫu):a)...