Phó từ


I. Phó từ là gì?Câu 1. Các từ in đậm dưới đây bổ sung ý nghĩa cho những cụm từ nào?   Bổ sung ý nghĩa cho các từ:a.- Đã: đi- Cũng: ra- vẫn chưa: thấy- thật: lỗi lạcb.- Được: soi...
Lời giải chi tiếtI. PHÓ TỪ LÀ GÌ?1. Các từ in đậm trong câu văn sau đây bổ sung ý nghĩa cho những từ nào? Những từ được bổ sung ý nghĩa thuộc từ loại nào?a) Viên quan ấy đã đi nhiều nơi,...
Lời giải chi tiếtI. KIẾN THỨC CƠ BẢN.1. Phó từ là gì?. Đọc các câu sau đây và thực hiện yêu cầu:Đọc các câu sau đây và thực hiện yêu cầu:(1) Viên quan ấy đã đi nhiều nơi, đến đâu quan cũng ra những câu...