Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)


Câu 1:   Bản tin An Giang đón nhận danh hiệu di tích lịch sử cách mạng quốc gia Ô Tà Sóc thể hiện phong cách ngôn ngữ báo chí:- Tính thông tin: cập nhật chính xác rõ ràng   + Thời gian: ngày...