Phong cách ngôn ngữ chính luận


I. VĂN BẢN CHÍNH LUẬN VÀ NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN1. Tìm hiểu văn bản chính luận:a. Đoạn trích: Tuyên ngôn độc lập- Thể loại: Tuyên ngôn, tuyên bố.- Mục đích: nhằm trình bày quan điểm chính trị của một đảng...