Phong cách ngôn ngữ khoa học


I. VĂN BẢN KHOA HỌC VÀ NGÔN NGỮ KHOA HỌC1. Văn bản khoa học   Các văn bản khoa học có thể phân chia thành ba loại:a. Các văn bản chuyên sâu: bao gồm chuyên khảo, luận án, luận văn, tiểu luận,...