Phương pháp tả cảnh


I. Phương pháp viết văn tả cảnh:Câu 2. Trả lời các câu hỏi sau:a. Qua hình ảnh nhân vật Dượng Hương Thư, ta có thể hình dung được những nét tiêu biểu của cảnh sắc ở khúc sông dữ là...