Phương pháp thuyết minh – Ngữ văn 10


Câu 1:    Các phương pháp thuyết minh được sử dụng trong đoạn văn đã cho là:- Phương pháp chú thích- Phương pháp phân tích giải thích- Phương pháp nêu số liệu--> Ngoài sự vận dụng các phương pháp thuyết...
Lời giải chi tiếtI. TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHƯƠNG PHÁP THUYẾT MINH- Phương pháp thuyết minh là một hộ thống những cách thức mà người thuyết minh sử dụng nhằm đạt được mục đích đặt ra. Phương pháp thuyết minh...