Quá trình văn học và phong cách văn học


Câu 1:– Quá trình văn học là diễn biến hình thành, tồn tại, thay đổi, phát triển của văn học qua các thời kì.– Các qui luật chung của Quá trình văn học:   + Qui luật phổ biến của văn học...