Reading + Reading quiz – Unit 5 trang 68 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6


READING  READING QUIZWrite the answers in your exercise book - Viết câu  trả lời vào vở bài tập của bạn1. What time? Draw the clocks - Mấy giờ? Vẽ đồng hồa)   What time does Fifi get up?b)   What time does Bi get up?c)   What time do Bi and Fifi eat their...

READING

Reading + Reading quiz - Unit 5 trang 68 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6

Reading + Reading quiz - Unit 5 trang 68 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6

Reading + Reading quiz - Unit 5 trang 68 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6

 

 

READING QUIZ

Write the answers in your exercise book – Viết câu  trả lời vào vở bài tập của bạn

1. What time? Draw the clocks – Mấy giờ? Vẽ đồng hồ

a)   What time does Fifi get up?

b)   What time does Bi get up?

c)   What time do Bi and Fifi eat their breakfast?

d)   What time does Bi go to school?

e)   What time does he go home?

 

Đáp án:

Reading + Reading quiz - Unit 5 trang 68 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6

 

2. What does Bi do in the morning? Write complete sentences. Bi làm gì vào buổi sáng? Viết câu đầy dủ

Reading + Reading quiz - Unit 5 trang 68 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6

 

Đáp án:

a) He washes his face

b) He brushes his teeth 

c) He has breakfast

 

3.  What does he do in the afternoon? Write complete sentences – Cậu ấy làm gì vào buổi chiều? Viết câu đầy đủ

Reading + Reading quiz - Unit 5 trang 68 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6

 

Đáp án:

a) He goes to store with Fifi

b) He plays football

c) He plays with Fifi

 

4. What does Bi do in the evening? Write complete sentences – Bi làm gì vào buổi tối? Viết câu đầy đủ


Reading + Reading quiz - Unit 5 trang 68 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6

 

Đáp án:

a) He does his homework

b) He takes a shower

c) He goes to sleep