Review 1 (Units 1 – 2 – 3) – Tiếng Anh 12 Mới


1   Use the correct form of the words in the box to complete the sentences. (Sử dụng các hình thức đúng của các từ trong khung để hoàn thành câu.)Hướng dẫn giải:1. preservation  2. distinguished                                         3. respectable/respected4.urbanisation    5. disposal   6....
READING (Đọc)Counter-urbanisation (Chống đô thị hóa)1    Read the text about the causes and effects of counter-urbanisation.(Đọc văn bản về các nguyên nhân và ảnh hưởng của phản đô thị hóa.)Tạm dịch:Mặc dù đô thị hóa đã dẫn tới sự...