Review 1 (Units 1 – 2 – 3) – Tiếng Anh 6 Mới


1.    Odd one out. Which underlined part is pronounced differently in each line?(Chọn từ phát âm khác với từ còn lại. Phần gạch dưới nào được phát âm khác trong mỗi hàng?)Hướng dẫn giải:1. D2. C3. C4. A5. BGiải thích:1.   ...
1. Choose A, B, or C for each blank in the e-mail below.(Chọn A, B hoặc c để điền vào chỗ trống trong e-mail bên dưới.)Hướng dẫn giải:1. A    2. C   3. C4. B     5. A   6. BTạm dịch:Chào...