Review 2 Tiếng Anh 5 mới


1. Listen and tick (Nghe và đánh dấu chọn  (✓))Click tại đây để nghe:1.c                    2. bAudio script1. Tom: How many lessons do you have today, Quan?Quan: I have four: Maths, Vietnamese, English and IT.2. Akiko: You are very good at speaking English, Nam!Nam: Thank...
Truyện ngắn: Mèo và Chuột 21. Read and listen to the story (Đọc và lắng nghe câu truyện)Click tại đây để nghe:Miu: Hello, Chit. What are you doing?Xin chào Chit. Bạn đang làm gì vậy?Chit: We're practising for Mouse Sports Day.Tôi đong luyện...