Review 2 trang 70 SGK Tiếng Anh 11 mới


VOCABULARY (Từ vựng)1. Complete these sentences, using the correct form of the w ords in brackets.(Dùng dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành câu.) Hướng dẫn giải:1. disabilities                   2. visual   ...
READING (Đọc)1.a. Read the text(Đọc đoạn văn)Tạm dịch:Kỹ thuật có thể giúp người khuyết tật có cuộc sống tốt hơn như thế nào?Ngày nay, người khuyết tật có thể có cuộc sống tốt hơn nhờ sự giúp đỡ của kỹ...