Review 2 (Units 4 – 5)


LANGUAGE (Ngôn ngữ)Vocabulary (Từ vựng)1  Use the correct form of the words or phrases in the box to complete the sentences.  (Sử dụng các hình thức đúng của từ hoặc cụm từ trong khung để hoàn thành câu.) Hướng dẫn...
SKILLS (Kỹ năng)READING (Đọc)1   Read the text about advertising and the media.(Đọc bài viết về quảng cáo và truyền thông.)Advertising and the mass mediaHaving the power to deliver information to large audiences at the same time, the mass media...