Review 3 – SGK Tiếng Anh 11 mới


VOCABULARY (Từ vựng)1. Use the correct form of the words in the box to complete the sentences.(Dùng dạng đúng của từ cho trong khung đố hoàn thành câu.)Hướng dẫn giải:1. carbon footprint                2. excavation3. intact          ...
READING (Đọc)1. Read the text about the risk of sea-level rise.(Đọc bài khóa nói về nguy cơ dâng nước biển.)Tạm dịch:Nguy cơ dâng mực nước biểnHơn 20 thành phố vùng bờ biển của Việt Nam đang chịu ảnh hưởng trực...