Review 3 Tiếng Anh lớp 5 mới


REVIEW 3 (ÔN TẬP 3)1. Listen and tick (Nghe và đánh dấu chọn)Click tại đây để nghe: 1. b      2. cAudio script1. Mai: Where's Linda?Mary: She's at the doctor now.Mai: What's the matter with her?Mary: She has a stomach ache.2. Nam:...
Truyện ngắn: Mèo và Chuột 31. Read and listen to the story (Đọc và lắng nghe câu truyện)Click tại đây để nghe: Chit: Good morning, Miu. How are you today?Chào Miu. Hôm nay bạn khỏe không?Miu: Hello, Chit. I'm not very well.Chào...