Review 3 trang 36 Tiếng Anh lớp 8 mới


TEST YOURSELF 3 (TỰ KIỂM TRA 3)1. Khoanh tròn từ dấu nhấn khác so với những từ khác.1. C. degree    2. A examinee     3. D. pollution4. B.tornado    5. C.arrival2. Hoàn thành câu, sử dụng hình thức đúng...
Language (NGÔN NGỮ)Pronunciation (Phát âm)1. Mark the stress on the correct syllables in the words. Then listen and repeat.(Đánh dấu nhấn vào âm chính xác trong những từ. Sau đó nghe lặp lại.)Click tại đây để nghe: 2. Complete each sentences...
Reading (Đọc)1. Read the text and choose the correct answer A, B, C, or D for each question.(Đọc bài văn và chọn câu trả lời chính xác A, B, c hoặc D cho mỗi câu hỏi Bão Katrina)Hướng dẫn giải:1. B2. D3....