Review 3 (Units 7 – 8 – 9)


1 Odd one out. Which underlined sound is pronounced differently in each group?(Tìm từ có phần gạch dưới được phát âm khác biệt so với các từ còn lại)Click tại đây để nghe: Hướng dẫn giải:1. C2. A3. A4. B5. D6....
1     Read the two descriptions of strange sports around the world and choose the title for them.(Đọc hai phần miêu tả về những môn thể thao lạ khắp thế giới và chọn tiêu đề cho chúng.)Hướng dẫn giải:1. B2. ATạm...