Review 4 Tiếng Anh lớp 5 mới


REVIEW 4 (ÔN TẬP 4)1. Listen and tick (Nghe và đánh dấu chọn)Click tại đây để nghe: Đáp án: 1. B            2. CAudio script1. Mai: What would you like to eat, Quan?Quan: I'd like to eat some sandwiches.Mai: How many would you...
Truyện ngắn: Mèo và Chuột 4                               1. Read and listen to the story (Đọc và lắng nghe câu truyện)Click tại đây để nghe: Miu: Hello, Chit. What are you doing?  Chit: I'm talking to my cousin Mary in America.Miu: Hello, Mary. Do you...