Review 4 trang 68 Tiếng Anh lớp 8 mới


1. a. Chọn từ được đánh dấu nhấn A, B, C hoặc D mà có dấu nhấn khác so với các từ còn lại.1. C. 'negative                 2. D. con'nectivity  3. C. conser' vation4. A. op'portunity    5. B. 'impoliteb.    Đặt...
Language (Ngôn ngữ)1. Mark the stress for the following words, then listen and repeat.(Đánh dấu nhấn cho những từ sau, sau đó nghe và lặp lại.)Click tại đây để nghe: 2. Complete the words in these sentences. All the words are...
Reading (Đọc)1. Read the following passage and mark the sentences as true (T) or false (F).(Đọc đoạn văn sau và đánh dấu đúng (T) hoặc sai (F).)Hướng dẫn giải:1. T2. F3. F4. F5. T6. TTạm dịch:Nhắn tin là một cách...