Review 4 trang 70 SGK Tiếng Anh 11 mới


VOCABULARY (Từ vựng)1. Use the correct form of the words in the box to complete the sentences.(Dùng dạng đúng của từ cho trong khung để hoàn thành câu.)Hướng dẫn giải:       1. infrastructure                        2. sustainable                 3. renewable3. overcrowded  ...
READING (Đọc)1. Read the text about eco-city planning.(Đọc bài đọc nói về việc quy hoạch thành phố sinh thái.)Tạm dịch:Xây dựng thành phố sinh tháiKhi tôi đọc cuốn sách Thành Phố Sinh Thủi Berkeley. Xây dựng thành phố vì một...