Review 4 (Units 10 – 11 – 12)


1    Read the advertisement and choose the correct answer A, B, C, or D for each of the gaps.(Đọc bài quảng cáo và chọn ra câu trả lời đúng trong A, B, c hoặc D cho mỗi khoảng trống.)Hướng dẫn...
1   Circle the word with the different underlined sound. Listen, check and repeat the words. (Khoanh tròn vào từ với âm gạch chân khác loại. Nghe, kiểm tra và lặp lại các từ.) Click tại đây để nghe:  Hướng dẫn...