SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT – BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRANG 103


Chọn phương án đúng hoặc đúng nhất trong mỗi câu sau:1. Hình thức sinh sản bằng nảy chồi gặp ở nhóm động vậtA. ruột khoang, giun đẹp.B. nguyên sinh.C. bọt biển, ruột khoang.D bọt biển, giun dẹp.2. Hình thức sinh...
7. Thụ tinh chéo tiến hoá hơn tự thụ tinh vìA. tự thụ tinh diễn ra đơn giản, còn thụ tinh chéo diễn ra phức tạp.B ở thụ tinh chéo, cá thể con nhận được vật chất di truyền từ...
13. Kích thích phát triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng làA. hoocmôn GnRH.B. hoocmôn LH.C. hoocmôn testostêrônế D. hoocmôn ICSH.14. Kích tế bào kẽ (tế bào Lêiđich) sản xuất ra testostêrôn làA. hoocmôn LH.B. hoocmôn GnRH.C. hoocmôn ICSH.D....