SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT – BÀI TẬP TỰ GIẢI TRANG 101


Tại sao nữ dưới 19 tuổi không nên sử dụng thuốc tránh thai có chứa nhiều hoocmôn sinh dục nữ hoặc biện pháp triệt sản mà nên chọn sử dụng các biện pháp tránh thai khác?Lời giải:Vì đây là độ...
Dưới đây là sơ đồ điều hoà tạo trứng. Hãy điền hoocmôn thích hợp vào các vị trí 1, 2, 3, 4 và giải thích tại sao sự điều hoà tạo trứng được thực hiện theo cơ chế liên hệ...
Nêu tầm quan trọng của khả năng sinh sản ở động vật.Lời giải:Khả năng sinh sản ở động vật có vai trò quan trọng.- Duy trì sự tồn tại của loài nói riêng và sinh giới nói chung.- Tạo những...
 So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vậtLời giải: - Giống nhau:+ Sinh sản vô tính ở thực vật và động vật đều có cơ sở tế bào học là nguyên phân (phân bào nguyên nhiễm )...
Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể.Lời giải:- Sinh sản vô tính tạo ra cá thể mới mà không cần thụ tinh.- Tái sinh chỉ tái tạo lại cơ quan, bộ phận bị...
Hiện tượng tằn lằn đứt đuôi, tái sinh được đuôi; tôm, cua có chân, và càng bị gãy sẽ tái sinh được chân và càng có phải là hình thức sinh sản vô tính không? Vì sao?Lời giải:Không, vì chỉ...
Vì sao trinh sinh (trinh sản) là một hình thức sinh sản đặc biệt nhưng có thể coi đó là một hình thức sinh sản vô tính?Lời giải:Trinh sinh (trinh sản) là một hình thức sinh sản đặc biệt nhưng...
Vì sao trong ghép mô, dạng dị ghép khó thành công?Lời giải: Dạng dị ghép khó thành công vì là dạng lấy mô từ cá thể này được ghép cho một cá thể khác không tương đồng về mặt di...
Nhân bản vô tính là gì? Ý nghĩa của nhân bản vô tính.Lời giải:- Nhân bản vô tính là chuyển nhân của 1 tế bào xoma vào 1 tế bào trứng đã lấy nhân, kích thích tế bào trứng phát...
Trong các hình thức sinh sản hữu tính, hình thức nào tiến hoá nhất?Lời giải:Hướng tiến hóa của sinh sán hữu tính được thế hiện ở các mặt sau đây: Sự thụ tinh, sinh sản, sự phát triển phôi có...
Vì sao đẻ con tiến hoá hơn đẻ trứng?Lời giải:- Đẻ trứng, thì trứng không được bảo vệ trong cơ thể mẹ, khả năng nởkhông cao, chịu ảnh hưởng nhiều của điều kiện môi trường, hiệu quả thụ tinh thấp.-...
So sánh sinh sản hữu tính ở động vật và thực vật.Lời giải:- Giống nhau: là quá trình sinh sản trong đó có sự kết hợp giữa giao tử đực đơn bội (tinh trùng) và giao tử cái đơn bội...
Tại sao quá trình sinh trứng lại diễn ra theo chu kì?Lời giải:Do nồng độ hoocmon sinh dục biến đổi theo chu kì (nhờ cơ chế liên hệ ngược) nên quá trình sinh trứng, rụng và chín của trứng diễn...
Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở động vật và cơ sở sinh học của sinh sản vô tính.Lời giải:*Có 4 hình thức sinh sản vô tính chính:- Phân đôi.- Nảy chồi.- Phân mảnh.- Trinh sản.* Cơ sở...
Tại sao nạo hút thai không được xem là biện pháp sinh đẻ có kế hoạch mà chỉ là biện pháp tránh đẻ bất đắc dĩ?Lời giải:Nạo hút thai không được xem là biện pháp tránh thai mà chỉ là...
Tại sao động vật bậc cao khỏng có khả năng sinh sản vô tính bằng cách phân đôi, nảy chồi và phân mảnh?Lời giải:Vì các tế bào của cơ thể động vật đã bị biệt hoá và có tính chuyên...