SINH SẢN Ở THỰC VẬT – BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI TRANG 87


Nêu ưu điểm và nhược điểm của sinh sản vô tính.Lời giải- Sinh sản vô tính có ưu điểm:+ Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu. Vì vậy, có lợi trong trường hợp...
Khi ghép cành tại sao phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép và phải buộc chặt cành ghép (hoặc mắt ghép) vào gốc ghép? Nêu những ưu điểm của cành chiết và cành giâm so với cây trồng mọc...
Nêu vai trò của sinh sản vô tính đối với chu trình sống của thực vật và vai trò của hình thức sinh sản sinh dưỡng đối với ngành nông nghiệp.Lời giải:- Sinh sản vô tính giúp cây duy trì...
Sinh sản hữu tính là gì? Ở thực vật có hoa, sinh sản hữu tính diễn ra như thế nào?Lời giải:- Sinh sản hữu tính ỉà sự hợp nhất của các giao tử đực (n) và giao tử cái (n)...
Nêu những đặc trưng của sinh sản hữu tính.Lời giải:Sinh sản hữu tính có những đặc trưng sau:- Trong sinh sản hữu tính luôn có quá trình hình thành và hợp nhất của các tế bào sinh dục (các giao...
Tại sao nói sinh sản hữu tính làm tăng khả năng thích nghi và giúp cho quần thể tồn tại được trong môi trường sống luôn biến động?Lời giải :- Cơ sở của sinh sản hữu tính là sự giảm...
Trình bày quá trình hình thành quả và hạt.Lời giải .- Hình thành hạt:+ Noãn đã thụ tinh (chứa hợp tử và tế bào tam bội) phát triển thành hạt. Hợp tử phát triển thành phôi. Tế bào tam bội...
Nêu những nét giống và khác nhau cơ bản trong quá trình hình thành hạt phấn (thể giao tử đực) và túi phôi (thể giao tử cái)Lời giải:* Giống nhau:Từ một tế bào mẹ lưỡng bội (2n) qua giảm phân...
Thụ tinh kép là gì? Ý nghĩa của thụ tinh kép đối với sự phát triển của cây là gì?Lời giải:- Thụ tinh kép là hiện tượng cả 2 giao tử đực tham gia thụ tinh, một giao tử đực...