SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT – BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRANG 75


Chọn phương án đúng hoặc đúng nhất trong mỗi câu sau.1. Ở thực vật Hai lá mầm, thân và rễ dài ra là nhờ hoạt động củaA. mô phân sinh đỉnh.B. mô phân sinh bên.C. mô phân sinh lóngD. mô...
5. Ở thực vật, hoocmôn có vai trò thúc quả chóng chín làA. axit abxixic.                                                 B....
11. Thực vật Một lá mầm có cácA. Mô phân sinh đỉnh và lóngB. Mô phân sinh lóng và bênC. Mô phân sinh định và bênD. Mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ.12. có thể xác định tuổi của...
17. Thực vật Một lá mầm sống lâu năm nhưng chỉ ra hoa một lần làA. Tre                                         B. LúaC. Cau...
26. Nhân tố bên ngoài tác động lên hầu hết các giai đoạn sinh trưởng và phát triển ở thực vật làA. nước.                                  ...