SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT – BÀI TẬP TỰ GIẢI TRANG 74


Sinh trưởng thứ cấp tạo nên những thành phần cấu trúc nào của thân cây gỗ? Lời giải:Sinh trưởng thứ cấp tạo nên:- Gỗ lõi gồm các lớp tế bào mạch gỗ thứ cấp già, đóng vai trò làm giá...
Cơ quan nào của cây tiếp nhận kích thích quang chu kì? Hãy mô tả thí nghiệm chứng minh.Lời giải:-Cơ quan tiếp nhận kích thích của quang chu kì là: Tất cả các bộ phận thò ra của cây có...
Khi dùng các chất điều hoà sinh trưởng cần chú ý những vấn đề gì?Lời giải:Dùng với liều lượng thích hợp, nếu không sẽ giảm chất lượng nông sản.Khi phun ở nồng độ thấp, năng suất tăng thấp chất lượng...
Nêu các ứng dụng vê thúc đẩy sự ra hoa của cây trồng trong nông nghiệpLời giải:- Bắn pháo sáng vào ban đêm ngăn cản sự ra hoa của mía (trong điều kiện ngày ngắn).- Hoa cúc là cây ngày...
Quang chu kì là gì? Giải thích vì sao thực vật ngày dài và thực vật ngày ngắn sẽ ra hoa khi có quang chu kì thích hợp? Nêu ứng dụng quang chu kì trong thực tiễn.Lời giải:- Quang chu...