Số 0 trong phép cộng


Đề bài1. Tính:1 + 0 =             5 + 0 =              0 + 2 =                 4 + 0 =0 + 1 =   ...