Số 7


Đề bài4. Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm:7....6                2....5                  7.....2                   6......77....3        ...