Số 8


Đề bài4. Điền dấu >; < ; = vào chỗ chấm:8....7             8....6               5.....8                 8.....87....8             6....8     ...