Số 9


Đề bài2. Điền số vào chỗ trống:3. Điền dấu <; >; = thích hợp vào chỗ chấm:8.... 9                7.....8                  9......89.....8          ...