Số bị chia – Số chia – Thương


Đề bài1. Tính rồi điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):2. Tính nhẩm:2 x 3 =                 2 x 4 =                  2 x 5...