Số hạng – Tổng


Đề bài1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):2. Đặt tính rồi tính tổng (theo mẫu), biết:a) Các số hạng là 42 và 36b) Các số hạng là 53 và 22c) Các số hạng là 30 và 28d)...