So sánh


I. So sánh là gì?Câu 1. Tìm tập hợp từ chứa hình ảnh so sánh trong câu:a. Các tập hợp từ: búp trên cành.b. hai dãy trường thành vô tận.Câu 2. Các sự vật, sự việc được so sánh với nhau: ...
Lời giải chi tiếtI. SO SÁNH LÀ GÌ?1. Tìm những tập hợp từ chứa hình ảnh so sánh trong các câu sau:a) Trẻ em như búp trên cànhBiết ăn ngủ, biết học hành là ngoan.(Hồ Chí Minh)b) […] trông hai...