Số từ và lượng từ


I. Số từ:1. Các từ được in đậm trong những câu sau bổ sung ý nghĩa cho từ nào trong câu? Chúng đứng ở vị trí nào trong cụm từ và bổ sung ý nghĩa gì??a. Hai: chàng; một trăm:...