Soạn bài A – Nhìn chung về văn học Việt Nam


1. Nền văn học Việt Nam được hợp thành từ hai bộ phận lớn nào? Sự phân biệt và mối quan hệ giữa hai bộ phận ấy như thế nào?Trả lời:   Đọc lại mục I ở phần A - Nhìn chung...