Soạn bài B – Sơ lược về một số thể loại văn học


1. Dựa vào những căn cứ nào để phân chia thể loại văn học? Văn học bao gồm những loại (hay loại hình) nào? Đặc trưng cơ bản của mỗi loại hình?Trả lời:   Dựa vào những đặc điểm của hiện...