Soạn bài Bàn về đọc sách (trích)


1. Tóm tắt nội dung văn bản, nhận xét về bố cục của đoạn trích Bàn về đọc sách.Trả lời:   Nội dung đoạn trích xoay quanh các vấn đề cơ bản: vai trò của việc đọc sách, cách chọn sách để...