Soạn bài Bức tranh của em gái tôi SB Ngữ văn 6 tập 2


Bài tập1. Nhân vật Kiều Phương đã được quan sát và miêu tả về các phương diện nào? Ở mỗi phương diện, hãy nêu một số chi tiết cụ thể.Qua sự miêu tả và cảm nhận của nhân vật người...