Soạn bài Cấp độ khái quát của từ ngữ


1. Bài tâp 1, trang 10 - 11, SGK.   Lập sơ đồ thể hiện cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ trong mỗi nhóm từ ngữ sau đây:a) y phục, quần áo, quần đùi, quần dài, áo dài, sơ...